1. 3Dtiskservice.cz

Obchodní podmínky

 

Název: Ivana Gottvaldová

Sídlo: Dobrovodská 32/21, 37006 České Budějovice

IČ: 76597709

DIČ: CZ7353281221

Úřad příslušný podle § 71 ods. 2 živnostenského zákona: Magistrát města České Budějovice

Telefon: 602429381

Email:  francetechnologie@gmail.com

 

Informace : Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s vyjímkou zjevné chyby. Ceny jsou včetně všech daní a poplatků, kromě nákladů na doručení.

 

Způsob dopravy : Zboží zasíláme prostřednictvím kurýrní služby Fedex, PPL a Zásilkovna. Ke každé zásilce účtujeme poštovné dle výběru kurýrní služby

Zásilkovna –  79,- Kč  (Česká republika )

PPL – 10 € ( Německo, Rakousko)

Fedex  - 10 € ( ostatní země EU)

Při nákupu nad 1404,- Kč je poštovné zdarma

Termín dodání: Přijatá objednávka bude obratem potvrzena emailem. Pokud je zboží skladem, bude Zboží dodáno do třetího pracovního dne od přijetí objednávky.

Způsob úhrady: Cena zboží je uváděna včetně DPH. Zboží posíláme na dobírku, platí tak úhrada při převzetí zásilky. Dále je možná platba online kartou, nebo přes Paypal.

 

Poučení spotřebitele o spotřebitelský právech dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)

Poskytovatelem zboží specifikovaného v Kupní smlouvě je společnost Ivana Gottvaldová (dle ŽR), dále jako „Prodávající“.

Vzhledem k tomu, že jednání stran směřuje k uzavření smlouvy a aby byly spotřebiteli zřejmé všechny podstatné skutečnosti o smlouvě a Prodávajícím, sděluje tímto Prodávající spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku dle ust. § 1811 odst. 2 OZ tyto skutečnosti:

a) svoji totožnost, popřípadě telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj

b) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností,

Označení služeb/zboží koresponduje se spotřebitelem vybraným zbožím na webu ph-redox-pool.com dle „Objednávky“, se kterou se spotřebitel před jejím uzavřením seznámil.

c) cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků,

Výpočet ceny služby/zboží je uveden v „Objednávce“ u každého zboží samostatně.

d) způsob platby a způsob dodání nebo plnění,

Způsob platby a způsob plnění je uveden v „Obchodních podmínkách“ Prodávajícího a spotřebitel se s nimi seznámil před uzavřením smlouvy.

e) náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány,

Náklady spojené s plněním jsou uvedeny v „Obchodních podmínkách“ Prodávajícího a spotřebitel se s nimi seznámil před uzavřením smlouvy.

f) údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv,

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Vyskytne-li se na zboží vada, pro kterou nelze zboží využívat obvyklým způsobem, může kupující uplatnit u prodávajícího právo z vadného plnění („reklamace“) a požadovat:

        odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící vady

        přiměřenou slevu z kupní ceny,

        odstranění vady opravou věci

        odstoupení od smlouvy.

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud zboží:

        vykazuje podstatnou vadu, která znemožňuje jeho užívání obvyklým způsobem,

        pokud nelze zboží používat kvůli opakujícím se vadám i vadám/vadě po provedené opravě,

        při větším počtu vad (3 a více vad).

Práva z vadného plnění uplatňuje spotřebitel u Prodávajícího na adrese jeho provozovny nebo sídla, postačí však formou e-mailu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od spotřebitele reklamované zboží.

 

Reklamace: reklamace a vrácení zboží se řídí ustanoveními občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele, na zboží máte dle zákona záruční dobu 12 měsíců. Kupující je povinen o případných závadách nebo nedostatcích informovat prodávajícího bez zbytečných odkladů. Reklamaci lze podat použitím vyplněného formuláře pro výměnu, vrácení a nebo reklamaci ( formulář ke stažení zde ), telefonicky, nebo emailem. Uplatnění reklamace musí obsahovat přesný popis vady a požadovaný způsob vyřízení reklamace. Po přijetí reklamace posoudí prodávající, zda bylo s výrobkem zacházeno tak, jak je běžné a dle zjištěných skutečností tuto reklamaci přijme nebo zamítne. Odstoupí-li kupující od smlouvy, budou mu bez zbytečného odkladu vráceny všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání.

Řešení sporů: V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu .Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy francetechnologi@gmail.com  – předmět: Stížnost. Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle Prodávající na elektronickou adresu spotřebitele. Spotřebitel má též možnost zahájit mimosoudní řešení sporu před Českou obchodní inspekcí na webu www.coi.cz, nebo prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ochrana osobních údajů: Správcem osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „Nařízení GDPR”) je prodávající Ivana Gottvaldová.

Kategorie a typ zpracovávaných dat

Jméno a příjmení, emailová adresa, název společnosti, poštovní adresa, telefonní číslo je možné zpracovávat na základě souhlasu a nutné zpracovávat za účelem nezbytného plnění smlouvy.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů je:

a)         zpracování nezbytné pro splnění smlouvy jejíž smluvní stranou je subjekt údajů podle článku 6 odstavce 1 písm. b) Nařízení GDPR;

b)        zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje podle článku 6 odstavce 1 písm. c) Nařízení GDPR;

c)         subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů podle článku 6 odstavce 1 písm. a) Nařízení GDPR;

d)        zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, například poskytování marketingu formou newsletteru nebo obchodních sdělení podle článku 6 odstavce 1 písm. f) Nařízení GDPR a podle § 7 odstavce 2 zákona č. 480/2004 Sb.

Účelem zpracování osobních údajů je:

a)         Vyřízení objednávky vyplývající ze smluvního vztahu mezi subjektem a Správcem dle zákona č. 89/2012 Sb., popřípadě dle jiného smluvního vztahu;

b)        Ukládání Vašich nákupních preferencí a následné přizpůsobení nabídky na internetových stránkách Správce;

c)         Spouštění marketingových a remarketingových kampaní na reklamních platformách Google, Seznam.cz, Microsoft, Facebook ale také pomocí RTB systémů Adform, Criteo, Pubmatic a jiných využívající nákup reklamy prostřednictvím DSP (Demand Side Platforms) a SSP (Supply Side Platforms);

d)        Rozesílání obchodních sděleních (newslettery, push notifikace a jiné) v rámci marketingových a remarketingových kampaní s využitím vlastních prostředků nebo prostředků třetích stran (platforma pro rozesílání e-mailů, sw pro notifikaci uživatelů).

Ze strany správce dochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování podle článku 22 Nařízení GPDR. S tímto zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti francetechnologi@gmail.com

Doba uchování Vašich údajů činí je závislá na účelu:

a)         Pro účel plnění smluvního vztahu mezi subjektem a Správcem: po dobu poskytnutí plnění

b)        Pro marketingové účely: 8 let

c)         Pro evidenci plnění: 15 let

Po uplynutí doby definované pro uchování Vašich osobních údajů, jsou tyto osobní údaje Správcem vymazány.

Zpracování osobních údajů

Zpracovávat osobní údaje subjektu mohou pro správce, zpracovávat také tito zpracovatelé:

a)         Poskytovatelé softwarového řešení uvedených v článku III., odstavec 3.1, písmene a), b), c) a d) tohoto Souhlasu se zpracováním osobních údajů;

b)        Poskytovatel softwarového řešení, aplikace, služby a jiní zpracovatelé, které nemusí Správce v současné době využívat;

c)         Společnost: Ivana Gottvaldová .

Správce a zpracovatel přijmou opatření pro zajištění toho, aby jakákoliv fyzická osoba, která jedná z pověření správce nebo zpracovatele a má přístup k osobním údajům, zpracovávala tyto osobní údaje pouze na pokyn správce, pokud jí jejich zpracování již neukládá právo Unie nebo členského státu.

Příjemci osobních údajů správce jsou firmy nebo osoby, které:

a)       Zajištující realizaci smlouvy mezi správcem a dotčeným subjektem (např. spediční společnosti, realizace plateb, nadstandardní služby apod.);

b)        Zajištující marketingové služby viz článek III. odstavec 3.1, písmene a), b), c) a d) tohoto Souhlasu se zpracováním osobních údajů;

c)         Zajišťující chod internetových stránek www.ph-redox-pool.com (např. partner, subjekt marketplace, externí dodavatelé apod.);

d)        Zajišťující správnou agendu společnosti: Ivana Gottvaldová, provozující internetové stránky www.ph-redox-pool.com, z hlediska zákona o (např. právní poradenství, účetnictví apod.).

Správce má v úmyslu využívat služeb, které nejsou součástí EU a má tak v úmyslu předat osobní údaje do zemí třetího světa. Příjemci osobních údajů v zemích třetího světa jsou poskytovatelé platforem uvedených v článku III., odstavec 3.1, písmene a), b), c) a d) tohoto Souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 Vaše práva

Dle ustanovení v Nařízení GDPR máte právo na:

a)         Právo na přístup k osobním údajům podle článku 15 Nařízení GDPR a zároveň článku 22 a článku 46 Nařízení GDPR;

b)        Právo na neprodlenou opravu osobních údajů podle článku 16 Nařízení GDPR;

c)         Právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“) dle článku 17 Nařízení GDPR;

d)        Právo na omezení zpracování osobních údajů dle článku 18 Nařízení GDPR;

e)        Právo na přenositelnost osobních údajů podle článku 20 Nařízení GDPR;

f)          Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních, podle článku 20 Nařízení GDPR;

g)         Právo na odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů;

h)        Právo na stížnost u dozorového orgánu.

Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Získat informace o vašich osobních údajích můžete pouze vy, popřípadě váš zmocněnec. Pokud si Správce není jist vaší identitou, může vás požádat o další informace aby si totožnost ověřil.Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s článkem 16, čl. 17 odst. 1 a článkem 18 Nařízení GDPR, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.

Zabezpečení osobních údajů

S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, jež s sebou zpracování nese, zavede správce jak v době určení prostředků pro zpracování, tak v době zpracování samotného vhodná technická a organizační opatření, jako je pseudonymizace, jejichž účelem je provádět zásady ochrany údajů, jako je minimalizace údajů, účinným způsobem a začlenit do zpracování nezbytné záruky, tak aby splnil požadavky tohoto nařízení a ochránil práva subjektů údajů. Správce zavede vhodná technická a organizační opatření k zajištění toho, aby se standardně zpracovávaly pouze osobní údaje, jež jsou pro každý konkrétní účel daného zpracování nezbytné. Tato povinnost se týká množství shromážděných osobních údajů, rozsahu jejich zpracování, doby jejich uložení a jejich dostupnosti. Tato opatření zejména zajistí, aby osobní údaje nebyly standardně bez zásahu člověka zpřístupněny neomezenému počtu fyzických osob.

 

Závěrečná ustanovení: Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit dodavatele kurýrní služby a další parametry služby eshop. Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit nebo dočasně či trvale zamezit poskytování služby e-shop. Na vztahy neupravené těmito podmínkami se použijí obecně závazné právní předpisy České republiky.